+30 210 612 8480         

Καλώδια Μέσης Τάσης - Διαγνωστικές Μετρήσεις

 

Μετρήσεις χωρητικότητας και εφ δ καλωδίων 

Η τιμή της εφαπτομένης δέλτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει τη ποιότητα της μόνωσης των καλωδίων και άλλων χωρητικών φορτίων. Για τη μέτρηση αυτή χρησιμοποιείται ως πηγή υψηλής τάσης συσκευή VLF. Συγκεκριμένα υπολογίζεται η εφαπτομένη δέλτα, η χωρητικότητα και ο συντελεστής απωλειών φορτίου του μονωτικού υλικού. Μετρήσεις τέτοιου τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να ανιχνευτεί η τυχόν υποβάθμιση των μονωτικών ιδιοτήτων σε καλώδια που ήδη χρησιμοποιούνται, είτε για να οριστούν αρχικές τιμές σε νέα καλώδια. Αλλαγές στις τιμές της εφαπτομένης υποδεικνύουν υποβάθμιση της μόνωσης και μπορούν έτσι να ληφθούν αποφάσεις για τη λειτουργία και το χρόνο ζωής του καλωδίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Δοκιμή σύμφωνα με

  • IEEE   400.2

 

Η συσκευή μέτρησης εφαπτομένης είναι κατ' ουσία μία γέφυρα η οποία χρησιμοποιεί ως τροφοδοσία συσκευή παραγωγής ημιτονοειδούς τάσης πολύ χαμηλής συχνότητας (VLF). Υψηλή τάση εφαρμόζεται στο δοκίμιο (καλώδιο υπό δοκιμή) μέσω της συσκευής ελέγχου. Η μονάδα συγκρίνει τα αποτελέσματα (κυματομορφές τάσεως, ρεύματος, γωνίες κλπ) προκύπτοντας έτσι τα ζητούμενα αποτελέσματα. Απαιτούμενη τάση δοκιμής έως 2 φορές τη τάση λειτουργίας του καλωδίου.

Συσκευή μέτρησης εφδ καλωδίων (High Voltage Inc.)

Μετρήσεις εφδ σε καλώδια μέσης τάσης  - η μόνωση της φάσης L2 είναι διαβρωμένη