+30 210 612 8480         

Καλώδια Μέσης Τάσης - On site testing

 

Δοκιμές μανδύα καλωδίου (dc test)

Ο έλεγχος του μανδύα ενός καλωδίου μέσης τάσης είναι αναγκαίος σε μία νέα εγκατάσταση για να εξασφαλιστούν τα κάτωθι:  

  1. H συνέχεια καλωδίου
  2. H τοποθέτηση καλωδίου έγινε σύμφωνα με τα σχέδια 
  3. Oι συνδέσεις του μανδύα στις συνδετήριες μούφες κατά μήκος της γραμμής έχουν γίνει σωστά. 

Αναφορικά με τις υπόγειες γραμμές που είναι ήδη σε λειτουργία και βρίσκονται σε περιόδους συντήρησης, είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται έλεγχος στο μανδύα του καλωδίου πριν την επιστροφή της γραμμής σε λειτουργία. Επίσης επιβάλλεται ο έλεγχος του μανδύα μετά από τον εντοπισμό και την επισκευή σφάλματος στο καλώδιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Δοκιμή σύμφωνα με 

  • HD     620 S1
  • IEC     60229-2007 / par.5

 

συνδεσμολογία δοκιμής μανδύα

Εφαρμόζεται συνεχής τάση (dc) μεταξύ μανδύα καλωδίου και γης. 

Απαίτηση της δοκιμής είναι ο μανδύας να αντέξει τη εφαρμοζόμενη τάση χωρίς να υπάρξει διάσπαση (no breakdown), σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα διαρροής πρέπει να είναι μικρότερο από 1 μιλιαμπέρ (αντίσταση μόνωσης τουλάχιστον της τάξης Megoohm)

 

 


 

Δοκιμή μόνωσης καλωδίων μέσης τάσης (VLF test)

Συνιστάται ιδιαίτερα, πολλές φορές είναι υποχρεωτικό, να πραγματοποιηθεί έλεγχος της μόνωσης (VLF test) μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης, της κατασκευής συνδετήριων μουφών και ακροκιβωτίων. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί η ακεραιότητα του καλωδίου πριν την αρχική ενεργοποίηση, αποφεύγοντας έτσι ένα πιθανό σφάλμα υψηλής ισχύος. Η ATE συστήνει και πραγματοποιεί επίσης καθορισμένους ελέγχους συντήρησης σε γερασμένα καλώδια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Δοκιμή σύμφωνα με 

  • HD       620 S1
  • VDE     0276
  • IEEE     400.2

 

 

 

Συνδεσμολογία δοκιμής μόνωσης καλωδίου

Η μόνωση του καλωδίου υπό δοκιμή υποβάλλεται σε έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής VLF (Very Low Frequency – 0.1 Hz) σύμφωνα με τα πρότυπα VDE 0276- HD 620. Ο αγωγός απομονώνεται πλήρως από την εγκατάσταση και από τις δύο άκρες. Η τάση δοκιμής εφαρμόζεται μεταξύ του αγωγού και του γειωμένου μεταλλικού μανδύα του καλωδίου για χρονική περίοδο 1 ώρας. Η μόνωση πρέπει να αντέξει τη τάση δοκιμής (NO BREAKDOWN).

 

VLF 60kV test set (High Voltage Inc.)

VLF test insight wind generator