+30 210 612 8480         

Δοκιμές Κινητήρων και Γεννητριών

 

Η εταιρεία μας προσφέρει

  • Εργασίες θέσης σε λειτουργία (commissioning) σε κινητήρες και γεννήτριες υψηλής τάσης
  • Πλήρες πρόγραμμα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης
  • Εργασίες σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 

 

Γεννήτρια πετρελαίου 10MVA, 6.6kV 

 

Όλα τα παραπάνω εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ενώ μετά το πέρας των μετρήσεων και λοιπών εργασιών θα συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου (testing report)

 

  • Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης (DAR – PI – IR – Step Voltage) 

Είναι βασικές μετρήσεις για τον έλεγχο και τη παρακολούθηση της κατάστασης ενός κινητήρα ή μιας γεννήτριας. Οι δοκιμές αυτές παρακολουθούν και καταγράφουν τη ποιότητα ενός μονωτικού υλικού μέσω της εφαρμογής συνεχούς τάσης (dc) επί χρονικού διαστήματος 10 λεπτών και της ταυτόχρονης μέτρησης της ροής του ρεύματος υπολογίζοντας έτσι τη τιμή της αντίστασης μόνωσης. Η ΑΤΕ διαθέτει μία σειρά συσκευών για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων (τάση εφαρμογής έως 5kV).

 

  • Μετρήσεις χωρητικότητας και εφ δ 

Η μέτρηση και η παρακολούθηση της τιμής της εφδ των τυλιγμάτων του στάτη είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη κατάσταση ενός κινητήρα ή μιας γεννήτριας.  Οι τιμές αυτές καθώς και η εξέλιξη τους στη διάρκεια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μία πρόγνωση για το καθορισμό των μελλοντικών ενεργειών συντήρησης συναρτήσει και του κόστους . Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί τη μονάδα ελέγχου MEGGER DELTA 4000 για τη πραγματοποίηση των εργασιών.

Η ATE πραγματοποιεί δοκιμές γειωμένου και αγείωτου δοκιμίου για να είναι δυνατή η μέτρηση  όλων των χωρητικοτήτων μεταξύ των φάσεων του στάτη και του περιβλήματος για να ανιχνευτεί η πιθανότητα εισροής υγρασίας στη μόνωση.

 

  • Μέτρηση ωμικής αντίστασης τυλιγμάτων στάτη και ρότορα 

Οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να ανιχνευτεί η παρουσία φθαρμένου, καταστραμμένου ή κομμένου τυλίγματος. Βλάβες στα τυλίγματα κινητήρων ή γεννητριών θα οδηγήσουν σε τοπική θέρμανση, ταλαντώσεις, απώλειες ισχύος και ασύμμετρη μαγνητική επαγωγή. Η ATE χρησιμοποιεί το μικρο – ωμόμετρο τύπου WRM-40 του οίκου VANGUARD INSTRUMENTS Inc για να πραγματοποιήσει τις δοκιμές

 

  • Καταγραφή ποιότητας ισχύος

Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ένα πρόβλημα στη λειτουργία μίας στρεφόμενης μηχανής ή όταν απαιτείται να βεβαιωθεί η καλή λειτουργία της, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ειδική συσκευή για να καταγράψει και αποθηκεύσει τη ποιότητα ισχύος και όλα τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η ATE διαθέτει συσκευές όπως το FLUKE 1760 TR και AEMC 3945 για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων.