+30 210 612 8480         

Έλεγχος Πεδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης

 

Η εταιρία παρέχει 

 • Μετρήσεις αντιστάσεων μόνωσης
 • Διεξαγωγή δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής στις μπάρες
 • Έλεγχος καλωδιώσεων
 • Έλεγχος συνέχειας
 • Έλεγχος καταλληλότητας γείωσης μεταλλικών μερών
 • Λειτουργικές δοκιμές αυτομάτων διακοπτών και  μικροαυτόματων
 • Δοκιμές αλληλοδεσμεύσεων πίνακα
 • Πρωτογενής έκχυση ρεύματος στα CT του πεδίου
 • Πρωτογενής εφαρμογή τάσης στα VT του πεδίου
 • Επιβεβαίωση σημάτων και ενδείξεων πίνακα
 • Έλεγχος μετρητικών διατάξεων μέσω δευτερογενών εκχύσεων 

Όλα τα παραπάνω εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ενώ μετά το πέρας των μετρήσεων και λοιπών εργασιών θα συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου (testing report) 

Έλεγχος πεδίου μέσης τάσης
Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών λειτουργίας μέσω έκχυσης πρωτογενούς  ρεύματος