+30 210 612 8480         

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας - Μετρήσεις Ενεργείας

Η εταιρεία μας παρέχει

 • Σχεδίαση συστημάτων προστασίας
 • Σύνταξη προδιαγραφών του εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση και σύνδεση
 • Ρύθμιση ηλεκτρονόμων και προγραμματισμός τους 
 • Εργασίες και έλεγχοι για θέση λειτουργία (commissioning)
 • Έλεγχος ηλεκτρονόμων προστασίας σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας. Συγκεκριμένα 

 • Δοκιμές για υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, σφάλμα γης 
 • Προστασία τάσης και συχνότητας
 • Έλεγχος διαφορικής προστασίας μετασχηματιστή
 • Προστασία γεννητριών και κινητήρων
 • Προστασία υπερφόρτισης DC
 • Δοκιμή ηλεκτρονόμου προστασίας επανοπλισμού (Reclosing relay testing)
 • Προστασίας κατεύθυνσης 
 • Προστασία αποστάσεως

 •  Πλήρες πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης  

Οι εκπαιδευμένοι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι έτοιμοι για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Η ATE διαθέτει συσκευές όπως η OMICRON CMC και η SVERKER F70 για τη πραγματοποίηση των δοκιμών.

Επίσης προσφέρουμε λύσεις με το κλειδί στο χέρι για τα ακόλουθα θέματα

 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής ηλεκτρονόμων και μετρητικών διατάξεων
 • Δοκιμές αποδοχής στο πεδίο (Site acceptance testing/pre-commissioning)
 • Τελικές δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία (Commissioning)
 • Επίβλεψη εργασιών κατασκευής - εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία (Commissioning Management)

 Δοκιμές συντήρησης 

Πολλοί ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων υψηλής τάσης θεωρούν ότι αν συντηρούν επαρκώς τον μετασχηματιστή τότε εξασφαλίζουν και την  απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασής τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι ηλεκτρονόμοι προστασίας καθώς και οι βοηθητικές συσκευές τους μπορεί κατά τη λειτουργία τους να χαλάσουν, η βαθμονόμησή τους να αποκλίνει, η καλωδίωση τους να χαλαρώσει εξαιτίας ταλαντώσεων και κακών συνδέσεων. Είναι αναγκαίο οι υπεύθυνοι λειτουργίας εγκαταστάσεων υψηλής τάσης να εφαρμόζουν πρόγραμμα δοκιμών και συντήρησης του συστήματος προστασίας για να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία σε συνθήκες σφάλματος, να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις και να διατηρηθεί η ευστάθεια του συστήματος.

Η ATE πραγματοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και δοκιμών για όλους τους τύπους προστασίας και ελέγχου εξασφαλίζοντας ότι σήματα trip, alarms και λειτουργίες ελέγχου λειτουργούν σύμφωνα με τη μελέτη. Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν:

 • Δευτερεύουσα έκχυση
 • Βαθμονόμηση ηλεκτρονόμων και μορφοτροπέων
 • Συντήρηση ηλεκτρομηχανικών ηλεκτρονόμων
 • Έλεγχος κυκλωμάτων alarm 
 • Έλεγχος κυκλωμάτων trip 
 • Μετρήσεις επιφόρτισης
 • Έλεγχος συσφίξεων καλωδιώσεων

Με το πέρας των εργασιών, θα συνταχθούν και παραδοθούν ανάλογα test reports.

 

 Η εταιρεία μας επίσης παρέχει ελέγχους σε μετρητές ενεργείας. Συγκεκριμένα προσφέρουμε

 • Βαθμονόμηση μετρητών και μορφοτροπέων
 • Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
 • Δοκιμές ακρίβειας στους μετρητές ενεργείας