+30 210 612 8480         

Μετασχηματιστές Μέτρησης (CTs-VTs)

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (CT)

Η εταιρεία μας προσφέρει

 • Εργασίες θέσης σε λειτουργία (commissioning) σε μετασχηματιστές έντασης υψηλής και μέσης τάσης
 • πλήρες πρόγραμμα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης
 • εργασίες σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 

Όλα τα παραπάνω εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ενώ μετά το πέρας των μετρήσεων και λοιπών εργασιών θα συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου (testing report) 


 

 • Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης (IR – DAR – PI)

Είναι βασικές μετρήσεις για τον έλεγχο και τη παρακολούθηση της κατάστασης ενός CT. Οι δοκιμές αυτές εμφανίζουν τη ποιότητα ενός διηλεκτρικού υλικού μέσω της εφαρμογής συνεχούς τάσης (dc) επί χρονικού διαστήματος 10 λεπτών και της ταυτόχρονης μέτρησης της ροής του ρεύματος υπολογίζοντας έτσι τη τιμή της αντίστασης μόνωσης. Η ΑΤΕ διαθέτει μία σειρά συσκευών για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων (τάση εφαρμογής έως 5kV).

 

 • Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής

Σε μετασχηματιστή έντασης μέσης τάσης είναι σημαντικό να εκτελεστεί δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής (ac withstand test). Διάρκεια δοκιμής 60 δευτερόλεπτα. Η ATE διαθέτει μία σειρά συσκευών (έως 60kV) για να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις

 

 • Μετρήσεις χωρητικότητας και εφδ 

Η μέτρηση και η παρακολούθηση της τιμής της εφδ των μονωτήρων ενός μετασχηματιστή έντασης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη κατάσταση του μονωτικού υλικού.  Οι τιμές αυτές καθώς και η εξέλιξη τους στη διάρκεια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μία πρόγνωση για το καθορισμό των μελλοντικών ενεργειών συντήρησης συναρτήσει και του κόστους . Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί τη μονάδα ελέγχου MEGGER DELTA 4000 για τη πραγματοποίηση των εργασιών.

 

 • Μετρήσεις ωμικής αντίστασης τυλιγμάτων 

Είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται μετρήσεις ωμικής αντίστασης των δευτερευόντων τυλιγμάτων ενός CT ακόμα και στα τυλίγματα που δε χρησιμοποιούνται. Οι μετρήσεις αυτές εξασφαλίζουν τη καλή λειτουργία των κυκλωμάτων μέτρησης και προστασίας. Η αντίσταση τυλίγματος είναι ένα μέρος της επιφόρτισης ενός CT και πρέπει να τεθεί υπ’ όψιν για τον καθορισμό της καμπύλης μαγνήτισης. Όσο μικρότερη είναι η τιμή τόσο το καλύτερο για την απόδοση ενός CT

 

 • Σημείο κόρου ενός CT – Καμπύλη μαγνήτισης - Επιφόρτιση

Είναι αναγκαίο να ελεγχθεί το σημείο κόρου ενός CT πριν τεθεί σε λειτουργία καθώς ένα λανθασμένο σημείο κόρου θα επηρεάσει τη λειτουργία του κυκλώματος προστασίας (ηλεκτρονόμοι προστασίας και διακοπτών) σε συνθήκες σφάλματος. 

Για να ορίσουμε το σημείο κόρου ενός μετασχηματιστή έντασης μπορούμε να πούμε ότι είναι η τάση του δευτερεύοντος πάνω από την οποία το ρεύμα εξόδου (δευτερεύοντος) σταματά να αυξάνει γραμμικά με την άνοδο του ρεύματος εισόδου (πρωτεύοντος). Αυτό σημαίνει ότι η σχέση αναλογίας μεταξύ εισόδου και εξόδου δε διατηρεί την προκαθορισμένη ακρίβεια. Η καμπύλη που προκύπτει μεταξύ εισόδου και εξόδου κατά τη διάρκεια του test καλείται Καμπύλη Μαγνήτισης και είναι ένα από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά ενός CT υπό δοκιμή (commission ή συντήρηση). Η καμπύλη επίσης δείχνει τη διαφορά μεταξύ των τυλιγμάτων μέτρησης και προστασίας. 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όταν εφαρμοσθεί μία τάση στα άκρα του δευτερεύοντος τυλίγματος, το ρεύμα μαγνήτισης θα αυξηθεί αναλογικά με την εφαρμοζόμενη τάση μέχρι του σημείου κόρου. Ως σημείο κόρου ορίζεται η τάση κατά την οποία μία αύξηση κατά 10% αυξάνει το ρεύμα κατά 50%. Από το σημείο κόρου και πάνω το ρεύμα μαγνήτισης αυξάνει απότομα ακόμα και σε μικρή άνοδο της τάσης στα άκρα του δευτερεύοντος τυλίγματος. Το σημείο κόρου έχει μικρότερη εφαρμογή σε κυκλώματα μέτρησης καθώς η ακρίβειά τους περιορίζεται σε μικρό εύρος τιμών του μετασχηματιστή (συνήθως 1.2 έως 1.5 φορές του ονομαστικού ρεύματος).  Ωστόσο, η σημασία του σημείου κόρου είναι μεγάλη όταν αναφερόμαστε σε ένα τύλιγμα προστασίας, όπου και εκτίθεται σε ρεύματα 10 έως 30 φορές της ονομαστικής τιμής, όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες σφάλματος.

 

 

 • Λόγος σχέσεων μετασχηματιστή και απόκλιση γωνίας 

Η λειτουργία ενός CT είναι να παρέχει ακριβείς μετρήσεις ρεύματος στο δευτερεύον τύλιγμα του. Οι εντάσεις στο δευτερεύον πρέπει να είναι ανάλογες του ρεύματος εισόδου, με συντελεστή αναλογίας ίσο με το λόγο μετασχηματισμού. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να επαληθεύεται ο λόγος αυτός όπως και η ακρίβεια της γωνίας μετασχηματισμού τόσο στις εργασίες commissioning όσο και σε περιπτώσεις προληπτικής συντήρησης.

Τα πρότυπα IEC standard και συγκεκριμένα το IEC 60044-1, ορίζουν τις κλάσεις ακρίβειας για διαφόρους τύπους μετασχηματιστών (κλάσεις 0.1, 0.2s, 0.2, 0.5, 0.5s, 1, και 3). Η ονομασία της κλάσης ορίζει και την ακρίβεια μέτρησης του CT'. Το σφάλμα σχέσης (πρωτεύον προς δευτερεύον ρεύμα) ενός μετασχηματιστή κλάσης 1 είναι 1% του ονομαστικού ρεύματος, το σφάλμα σχέσης ενός CT κλάσης 0.5 είναι 0.5% ή μικρότερο. Σφάλματα στη γωνία είναι επίσης σημαντικά κυρίως σε κυκλώματα μέτρησης ισχύος και η κάθε κλάση έχει ένα επιτρεπτό μέγιστο όριο σφάλματος γωνίας για φορτίο με συγκεκριμένη σύνθετη αντίσταση. Οι μετασχηματιστές έντασης που χρησιμοποιούνται για σύνδεση με ηλεκτρονόμους προστασίας έχουν επίσης συγκεκριμένες απαιτήσεις ακρίβειας για εντάσεις ρεύματος που υπερβαίνουν τα ονομαστικά στοιχεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σχεδιασμένη απόδοση των ηλεκτρονόμων κατά τη διάρκεια σφαλμάτων. Η ATE χρησιμοποιεί τη συσκευή ελέγχου μετασχηματιστών έντασης τύπου EZCT 2000 κατασκευασμένη από την VANGUARD INSTRUMENTS Inc για να πραγματοποιήσει τις μετρήσεις

 

 

 


 

 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ (VT)

Η εταιρεία μας προσφέρει

 • εργασίες θέσης σε λειτουργία (commissioning) σε μετασχηματιστές τάσης 
 • πλήρες πρόγραμμα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης
 • εργασίες σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 

Όλα τα παραπάνω εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ενώ μετά το πέρας των μετρήσεων και λοιπών εργασιών θα συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου (testing report) 

 

 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης δευτερευόντων τυλιγμάτων (VT) 

Οι δοκιμές αυτές δείχνουν τη ποιότητα μόνωσης ενός διηλεκτρικού μέσω εφαρμογής DC τάσης και μέτρησης του ρεύματος διαρροής. Η ATE χρησιμοποιεί σειρά συσκευών για τις μετρήσεις αυτές.

 

 • Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής 

Σε μετασχηματιστή μέσης τάσης είναι σημαντικό να εκτελεστεί δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής (ac withstand test). Διάρκεια δοκιμής 60 δευτερόλεπτα. Η ATE διαθέτει μία σειρά συσκευών (έως 60kV) για να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις

 

 • Μετρήσεις χωρητικότητας και εφδ 

Η μέτρηση και η παρακολούθηση της τιμής της εφδ των μονωτήρων ενός μετασχηματιστή τάσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη κατάσταση του μονωτικού υλικού.  Οι τιμές αυτές καθώς και η εξέλιξη τους στη διάρκεια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μία πρόγνωση για το καθορισμό των μελλοντικών ενεργειών συντήρησης συναρτήσει και του κόστους . Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί τη μονάδα ελέγχου MEGGER DELTA 4000 για τη πραγματοποίηση των εργασιών.

 

 

 • Μετρήσεις ωμικής αντίστασης τυλιγμάτων 

Οποτεδήποτε ελέγχεται ένας μετασχηματιστής τάσης, είναι αναγκαίο να μετράται η αντίσταση τυλιγμάτων για να εξασφαλισθεί ότι βρίσκονται εντός των προδιαγραφών. Η ATE χρησιμοποιεί το μικρο-ωμόμετρο τύπου WRM-40 κατασκευασμένο από τον οίκο VANGUARD INSTRUMENTS Inc.

 

 • Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού και απόκλιση γωνίας

Η λειτουργία ενός VT αποσκοπεί στο να παρέχει με ακρίβεια δευτερεύουσα τάση ευθέως ανάλογη με τη πρωτεύουσα τάση. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να επαληθεύεται τόσο ο λόγος μετασχηματισμού όσο και η απόκλιση γωνίας  και τα όρια ακρίβειας σε μετρήσεις commissioning όσο και σε εργασίες συντήρησης. Η ATE χρησιμοποιεί τριφασικό σχεσιόμετρο τύπου ATTR-03B του οίκου VANGUARD INSTRUMENTS Inc.