+30 210 612 8480         

Μετρήσεις Στοιχείων Γείωσης - Σχεδίαση Δικτύου Γείωσης

 

Η ATE προσφέρει

 • Μετρήσεις γείωσης 
 • Σχεδίαση δικτύου γείωσης για υποσταθμούς μέσης και υψηλής τάσης 
 • Αξιολόγηση μελετών γείωσης, επιθεώρηση εγκαταστάσεων

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται από έμπειρους μηχανικούς με τη χρήση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού και λογισμικών πακέτων

 

 

 

 • Μετρήσεις ειδικής αντίστασης εδάφους (μέθοδος Wenner)

 

 

Βασική μέτρηση για τη κατηγοριοποίηση του εδάφους σε σχέση με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του εδάφους προκειμένου να προσδιοριστεί η καταλληλότητα για την ανέγερση του υποσταθμού και να προετοιμάσει μια μελέτη γείωσης 

 • Μετρήσεις αντίστασης γείωσης σε υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης, κτήρια κλπ 

Μέτρηση αντίστασης γείωσης με τη χρήση όλων των μεθόδων ανάλογα με τις διαστάσεις του πλέγματος, τη γύρω περιοχή κλπ. Μέθοδοι μέτρησης (σύμφωνα με τα πρότυπα) είναι οι παρακάτω

 • Μέθοδοι πτώσης δυναμικού
 • Κανόνας του 62% 
 • Μέτρηση τριών ηλεκτροδίων
 • Μέτρηση δύο ηλεκτροδίων και αμπεροτσιμπίδας μεγάλης ακρίβειας
 • Μέθοδος μέτρησης με χρήση δύο αμπεροτσιμπίδων

 

 • Μετρήσεις βηματικών τάσεων, τάσεων επαφής και τάσεων μεταξύ μεταλλικών επαφών

Πριν την αρχική ενεργοποίηση ενός υποσταθμού υψηλής τάσης ή κατά τη περίοδο περιοδικής συντήρησης, πραγματοποιούνται μετρήσεις τάσης για να καθορισθεί η ύπαρξη κινδύνου για τους ανθρώπους στη περίπτωση σφάλματος ή πτώσης κεραυνού. Επίσης μετρήσεις βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής πραγματοποιούνται και στις, γειτνιάζοντες του υποσταθμού, περιοχές.  

 

Πριν τη διεξαγωγή των μετρήσεων τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να είναι γνωστά

 • η τιμή της ειδικής αντίστασης του εδάφους στο χώρο του υποσταθμού
 • η μέγιστη αναμενόμενη τιμή έντασης σφάλματος 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αρχικά δημιουργείται ένας κατάλληλος δρόμος μεταξύ του υπό δοκιμή δικτύου γείωσης (E) και ενός απομακρυσμένου, βοηθητικού, δικτύου γείωσης (R). Ακολούθως δημιουργείται ροή ρεύματος μεταξύ των δύο δικτύων γείωσης (ροή ρεύματος μεταξύ αγώγιμου συνδετήριου αγωγού και επιστροφή μέσω γης)  και ταυτοχρόνως επιτελούμε μετρήσεις τάσης στο δίκτυο γείωσης (Ε).

 

Μετά τις δοκιμές, οι μετρήσεις αποθηκεύονται, υπολογίζονται οι ανοιγμένες τιμές τάσης στο αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης και συγκρίνονται τα αποτελέσματα με τα επιτρεπτά όρια τάσης για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Ακολούθως συντάσσεται ένα πλήρες report με τα αποτελέσματα

 

 • Έλεγχος συνέχειας 

Ο έλεγχος συνέχειας περιλαμβάνει το κύκλωμα του καταναλωτή (αγωγός, προστασία γείωσης, γείωση λειτουργίας) καθώς και την επιστροφή μέσω γης. Ο σκοπός του ελέγχου είναι να μετρηθεί η πραγματική τιμή της αντίστασης βρόγχου και να επιβεβαιωθεί ότι η τιμή αυτή πληροί τις μέγιστες τιμές σύμφωνα με τα πρότυπα. 

 

 

 • Σχεδίαση συστήματος γείωσης 

 

 
Για να εξασφαλιστεί ένα σύστημα γείωσης για την επάρκεια του, για τη παροχή της αναγκαία προστασίας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του κοινού θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο, όλα τα πιθανά σενάρια να έχουν μελετηθεί και να έχουν γίνει όλοι οι αναγκαίοι υπολογισμοί προ της κατασκευής. Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί ένα πλήρες πακέτο λογισμικού της εταιρείας CDEGS ™ για να μπορεί να σχεδιάσει πλήρως και με επάρκεια ένα δίκτυο γείωσης.

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος γείωσης πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις οδηγίες των εγγράφων αυτών μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα γείωσης που να διαθέτει το μέγιστο βαθμό ασφάλειας, να προκύπτει επαρκώς χαμηλή αντίσταση γείωσης, να περιορίζει σε αποδεκτά πλαίσια την ανύψωση δυναμικού της γης και να ελαχιστοποιεί βηματικές τάσεις και τάσεις επαφής στη περιοχή.

 

Αξιολόγηση των μελετών γείωσης, επιθεώρηση εγκαταστάσεων

Οι μηχανικοί της ATE πραγματοποιούν αξιολογήσεις μελετών γείωσης, και επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Διεθνείς.