+30 210 612 8480         

Μετρήσεις Μετασχηματιστών

 

Η εταιρεία μας προσφέρει

 • Εργασίες θέσης σε λειτουργία (commissioning) σε μετασχηματιστές υψηλής και μέσης τάσης
 • Πλήρες πρόγραμμα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης
 • Εργασίες σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 

Όλα τα παραπάνω εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ενώ μετά το πέρας των μετρήσεων και λοιπών εργασιών θα συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου (testing report) 

Μετασχηματιστής 150kV – Το αυτοκίνητο δοκιμών της ATE έτοιμα για μετρήσεις
 • Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης (IR – DAR – PI)

Είναι βασικές μετρήσεις για τον έλεγχο και τη παρακολούθηση της κατάστασης ενός μετασχηματιστή. Οι δοκιμές αυτές δείχνουν τη ποιότητα ενός μονωτικού υλικού μέσω της εφαρμογής συνεχούς τάσης (dc) επί χρονικού διαστήματος 10 λεπτών και της ταυτόχρονης μέτρησης της ροής του ρεύματος υπολογίζοντας έτσι τη τιμή της αντίστασης μόνωσης. Η ΑΤΕ διαθέτει μία σειρά συσκευών για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων (τάση εφαρμογής έως 5kV).

 

 

 • Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής 

Σε μετασχηματιστή μέσης τάσης είναι σημαντικό να εκτελεστεί δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής (ac withstand test). Διάρκεια δοκιμής 60 δευτερόλεπτα. Η ATE διαθέτει μία σειρά συσκευών (έως 60kV) για να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις

 • Μετρήσεις χωρητικότητας και εφδ  – frequency sweep

Η μέτρηση και η παρακολούθηση της τιμής της εφδ των μονωτήρων ενός μετασχηματιστή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη κατάσταση του μονωτικού υλικού. Οι τιμές αυτές καθώς και η εξέλιξη τους στη διάρκεια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μία πρόγνωση για το καθορισμό των μελλοντικών ενεργειών συντήρησης συναρτήσει και του κόστους . Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί τη μονάδα ελέγχου MEGGER DELTA 4000 για τη πραγματοποίηση των εργασιών.

 

 

Επιπλέον η ATE πραγματοποιεί τη καταγραφή της εφαπτομένης σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων, μία πατενταρισμένη μέθοδος της MEGGER η οποία αποσκοπεί στο να ελέγξει την εφδ σε συχνότητες από 0.1 Hz έως 480 Hz. Έχοντας σχηματίσει τη καμπύλη, ο τεχνικός μπορεί να προχωρήσει στη διεξαγωγή επιπλέον συμπερασμάτων αναφορικά με τη μόνωση του μετασχηματιστή.

 

 • Μετρήσεις χωρητικότητας και εφ δ στα Bushings ΥΤ των μετασχηματιστών 

Η μέτρηση και η παρακολούθηση των τιμών της εφ δ καθώς και της χωρητικότητας των μονωτήρων υψηλής τάσης ενός μετασχηματιστή είναι πολύ σημαντική για να ελεγχθεί η κατάσταση της μόνωσης. Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί τη μονάδα ελέγχου MEGGER DELTA 4000.

 

 • Μετρήσεις ρεύματος διέγερσης μετασχηματιστή

Το ρεύμα διέγερσης του μετασχηματιστή είναι αυτό που προκύπτει από τη μαγνητική επαγωγή στον πυρήνα του. Μία ακριβής μέτρηση του ρεύματος διέγερσης μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη κατάσταση του πυρήνα. Ανεπιθύμητα ρεύματα ή ακούσιες γειώσεις του πυρήνα μπορεί να επηρεάσουν το ρεύμα διέγερσης και να εντοπίσουν το πρόβλημα. Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί τη μονάδα ελέγχου MEGGER DELTA 4000 για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων. 

 

 • Μετρήσεις μονωτικού ελαίου

Οι μετρήσεις στο μονωτικό λάδι του μετασχηματιστή είναι κρίσιμες για τη παρακολούθηση των μονωτικών ιδιοτήτων αυτού. Η ATE χρησιμοποιεί τη συσκευή DTS 60A και πραγματοποιεί

 • μέτρηση τάσης διάσπασης  – μέσου όρου – τυπικής απόκλισης 
 • μέτρηση εφ δ μονωτικού ελαίου

Οι χημικές αναλύσεις λαδιού πραγματοποιούνται από γνωστά και έγκυρα χημικά εργαστήρια

 

 • Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού – επαλήθευση συνδεσμολογίας (vector group) 

Ως λόγο μετασχηματισμού καλείται ο λόγος των σπειρών του πρωτεύοντος τυλίγματος προς αυτές του δευτερεύοντος. Σε καινούργιο μετασχηματιστή είναι σημαντικό να ελέγξουμε το λόγο μετασχηματισμού για να διασφαλισθεί ότι οι εσωτερικές συνδέσεις έγιναν επιτυχώς και ότι τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής. Ο λόγος μετασχηματισμού μπορεί να αλλάξει εξ αιτίας πολλών παραγόντων όπως φυσικών ζημιών εξαιτίας σφάλματος, ή διαβρωμένης μόνωσης, είτε ατυχήματος στη μεταφορά και τοποθέτηση. Ο λόγος πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και αυτό γιατί αν το σφάλμα μέτρησης του λόγου υπερβεί το όριο του 0.5% τότε να διακυβευτεί η ομαλή λειτουργία. Η ATE διαθέτει τριφασική συσκευή μέτρησης τύπου ATTR-03B κατασκευής VANGUARD INSTRUMENTS 

 

 

 

 •  Μετρήσεις ωμικής αντίστασης τυλιγμάτων

Η μέτρηση των ωμικών αντιστάσεων των τυλιγμάτων σε ένα μετασχηματιστή είναι σημαντική για τους παρακάτω λόγους:

 • Για τον υπολογισμό των απωλειών φορτίου I2R.
 • Για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων στο τέλος του κύκλου δοκιμών του μετασχηματιστή
 • Σαν βάση προσέγγισης πιθανού σφάλματος 

Οι μετασχηματιστές υπόκεινται σε δονήσεις. Επιπλέον προβλήματα ή σφάλματα συμβαίνουν λόγω κακής σχεδίασης, συναρμολόγησης, συνθηκών περιβάλλοντος, υπερφόρτισης ή κακής συντήρησης. Μετρώντας την αντίσταση τυλιγμάτων εξασφαλίζουμε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν ανοικτές σπείρες ή κατεστραμμένες. Ακόμα ελέγχεται ο τρόπος σύνδεσης του μεταγωγέα τάσης πάνω στα τυλίγματα του πρωτεύοντος ενός μετασχηματιστή. Επιπλέον ελέγχεται και τρόπος αλλαγής θέσης του μεταγωγέα. Ένας άλλος σημαντικό παράγοντας στη δοκιμή είναι η θερμοκρασία τυλίγματος. Έτσι, τα αποτελέσματα δοκιμών πρέπει να αναφέρουν τη τιμή της αντίστασης στη θερμοκρασίας μέτρησης αλλά και σε άλλη θερμοκρασία (πχ. 20o C). Όταν θα χρειαστεί να συγκριθούν μετρήσεις σε διαφορετικές περιόδους ελέγχους κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας είναι σημαντικό να αναφέρονται στην ίδια θερμοκρασία. Η ATE διαθέτει μικροωμόμετρο τύπου WRM-40, κατασκευής VANGUARD INSTRUMENTS Inc για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων.

 

 • Μέτρηση τάσης βραχυκύκλωσης μετασχηματιστή

Η μέτρηση της τάσης βραχυκύκλωσης και η επαλήθευση των ονομαστικών τιμών της, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στις διαγνωστικές μετρήσεις ειδικά όσον αφορά τη κατάσταση των τυλιγμάτων του μια και μπορεί να ανιχνεύσει την οποιαδήποτε παραμόρφωση τους. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται σχηματικά η συνδεσμολογία της μέτρησης.

Τάση βραχυκύκλωσης Uk ενός μετασχηματιστή καλούμε τη τάση του πρωτεύοντος για την οποία έχουμε, με βραχυκυκλωμένο δευτερεύον, ονομαστικό ρεύμα. Η τάση βραχυκύκλωσης προσδιορίζει και τη σύνθετη αντίσταση του, δηλαδή την ωμική αντίσταση και την επαγωγική αντίδραση σκέδασης των τυλιγμάτων ενός μετασχηματιστή. Η ATE διαθέτει τη συσκευή τύπου MEGGER MLR 10 για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων.

 

 

 • Έλεγχος σχεδίων, καλωδιώσεων και λειτουργικές δοκιμές

Είναι κρίσιμο να πραγματοποιηθούν όλες οι λειτουργικές δοκιμές, να ελεγχθούν όλες οι καλωδιώσεις σχετικά με τις διάφορες προστασίες και τα κυκλώματα ελέγχου,  alarm και  trip ενός μετασχηματιστή. Προ της αρχικής ενεργοποίησης ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε έναν υποσταθμό, η ομάδα μετρήσεων της ΑΤΕ θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω δοκιμές και ελέγχους

 

 • Ενδελεχής έλεγχος των σχεδίων καλωδίωσης των κυκλωμάτων ελέγχου Μ/Σ

 

 

 Έλεγχος και δοκιμές 

 • Ενδείξεων alarms και trips μετασχηματιστή 
 • Καλή λειτουργία Η/Ν Bucholz (alarm και trip)
 • Έλεγχος ορθών ρυθμίσεων θερμοκρασίας λαδιού (alarm και trip)
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας της προστασίας θερμοκρασίας
 • Έλεγχος και δοκιμές λειτουργίας της θερμοκρασίας τυλιγμάτων (alarm και trip)
 • Δοκιμές καλής λειτουργίας ανεμιστήρων (πρώτο and δεύτερο στάδιο)
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας προστασίας στάθμης ελαίου
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας προστασίας στάθμης ελαίου OLTC
 • Έλεγχος σωστής σύνδεσης, προγραμματισμού και λειτουργίας στο AVR