+30 210 612 8480         

Μελέτες Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Η ATE συντάσσει μία σειρά μελετών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση των πλέον εξελιγμένων λογισμικών πακέτων μελετών και ανάλυσης. Οι μελέτες αυτές αφορούν:

 • Μελέτες ευστάθειας συστημάτων ισχύος
 • Μελέτη - ανάλυση ροής φορτίου
 • Υπολογισμοί πτώσης και ανύψωσης τάσης
 • Υπολογισμοί ηλεκτρικών απωλειών σε συστήματα ισχύος
 • Μελέτη συνδέσεων μανδύα σε γραμμές μεγάλου μήκους (cross bonding)
 • Μελέτη βραχυκύκλωσης
 • Μελέτες  προστασίας ηλεκτρονόμων – αξιολόγηση διαγράμματος προστασίας
 • Μελέτη αντιστάθμισης
 • Ανάλυση αρμονικών
 • Σχεδίαση και μελέτη συστημάτων γείωσης
 • Υπολογισμοί βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής
 • Σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού