+30 210 612 8480         

Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος - Δοκιμές & Έλεγχος

Circuit Breaker Testing and Anlysis

Η εταιρεία μας προσφέρει

  • εργασίες θέσης σε λειτουργία (commissioning) σε διακόπτες υψηλής και μέσης τάσης
  • πλήρες πρόγραμμα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης
  • εργασίες σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 

Όλα τα παραπάνω εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ενώ μετά το πέρας των μετρήσεων και λοιπών εργασιών θα συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου (testing report) 

 

 

  • Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης (IR – DAR – PI)

Είναι βασικές μετρήσεις για τον έλεγχο και τη παρακολούθηση της κατάστασης ενός διακόπτη ισχύος. Οι δοκιμές αυτές εμφανίζουν τη ποιότητα ενός διηλεκτρικού υλικού μέσω της εφαρμογής συνεχούς τάσης (dc) επί χρονικού διαστήματος 10 λεπτών και της ταυτόχρονης μέτρησης της ροής του ρεύματος υπολογίζοντας έτσι τη τιμή της αντίστασης μόνωσης. Η ΑΤΕ διαθέτει μία σειρά συσκευών για τη πραγματοποίηση των μετρήσεων (τάση εφαρμογής έως 70kV).

 

 

 

  •  Μετρήσεις χωρητικότητας και εφδ  

Η μέτρηση και η παρακολούθηση της τιμής της εφδ των μονωτήρων ενός διακόπτη ισχύος είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη κατάσταση του μονωτικού υλικού.  Οι τιμές αυτές καθώς και η εξέλιξη τους στη διάρκεια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μία πρόγνωση για το καθορισμό των μελλοντικών ενεργειών συντήρησης συναρτήσει και του κόστους . Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί τη μονάδα ελέγχου MEGGER DELTA 4000 για τη πραγματοποίηση των εργασιών με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

 

  • Time test (δοκιμή χρονισμού διακόπτη) 

Ο χρόνος που χρειάζεται ο αυτόματος διακόπτης (CB) για να αλλάξει κατάσταση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη λειτουργία του καθώς πρέπει να είναι αρκετά μικρός ώστε και να αποσβέσει το σφάλμα γρήγορα αλλά και για τηρηθεί η επιλεκτικότητα του διαγράμματος προστασίας της εγκατάστασης. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας της λειτουργίας, που δεν είναι ευρέως γνωστός, είναι η ταχύτητα των επαφών του διακόπτη από τη οποία και ορίζεται πόσο  αποτελεσματικά ο CB θα διακόψει το ρεύμα. Για να μετρηθεί η ταχύτητα και η επιτάχυνση των επαφών πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος μορφοτροπέας χρόνου – απόστασης. Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί  τις μονάδες SA100 and PME-500-TR για να πραγματοποιήσει τις κάτωθι ενέργειες

  • Λειτουργία κλεισίματος (CLOSE)
  • Λειτουργία ανοίγματος (OPEN)
  • Λειτουργία κλεισίματος – ανοίγματος (CLOSE – OPEN) 

 

 

  • Μετρήσεις αντίστασης διέλευσης.

Η μέτρηση αντίστασης διέλευσης είναι μία απλή και αποτελεσματική δοκιμή με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υψηλές τιμές αντίστασης είτε στη κύρια επαφή ενός διακόπτη, είτε στις συνδέσεις υψηλής τάσης  οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθερμάνσεις και σφάλματα. Η ΑΤΕ χρησιμοποιεί το μικρο – ωμόμετρο τύπου WRM-40κατασκευής VANGUARD INSTRUMENTS Inc. για να πραγματοποιήσει τις δοκιμές αυτές.